Statut

Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy

Na základě ustanovení § 68 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1644 ze dne 19.12.2000, ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/39 a 30/41 ze dne 31.5.2001, usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/09 ze dne 4.4.2002, usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 48/06 ze dne 17.10.2002 a usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 19/28 ze dne 24.6.2004 tuto

Zřizovací listinu

(na těchto stránkách je uveden pouze výňatek ze Zřizovací listiny)

příspěvkové organizace

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy

Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2
Název: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy
Sídlo: Královská obora 233, Praha 7, PSČ 170 21
IČO: 00064441

Vymezení hlavního účelu

Účelem organizace, jako osvětové organizace přírodovědného charakteru, je seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami a provádění odborné a výzkumné činnosti v oborech působení a to na pracovištích:

Štefánikova hvězdárna, Planetárium Praha, Hvězdárna v Ďáblicích, Kopule M. Koperníka na Kleti u Českého Krumlova (společné pracoviště s HaP České Budějovice).

Předmět činnosti

  • Pořádání odborných a populárních přednášek, seminářů, konferencí, diskusních pořadů, filmových předstvení, audiovizuálních programů, exkurzí a obdobných osvětových akcí.
  • Umožnění pozorování astronomických jevů na obloze široké veřejnosti, předvádění těchto jevů audiovizuálními aparaturami velkého planetária.
  • Zřizování „Astrobusu“ prostřednictvím moderních technických prostředků.
    Poskytování metodické a odborné pomoci hvězdárnám, planetáriím, zájmovým kroužkům i amatérům v oblasti svého působení.
  • Provádění výzkumné činnosti v oblasti svého působení.
  • Vydávání a prodej neperiodických tiskovin a publikací, týkajících se předmětu organizace.
  • Provádění údržby, oprav a vývoje zařízení a přístrojů zejména dalekohledů, aparatur projekčního planetária, výpočetní, řídící a audiovizuální techniky, časových, regulačních a elektronickcých zařízení, nezbytných pro činnost organizace.
  • Propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti organizace.
  •