Návštěvní řád

stálých expozic, výstav a pořadů Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy

1. Vstup do všech prostor přístupných pro veřejnost (prostory expozic, promítací sály, pozorovatelny a další) Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy (dále jen HaP) je povolen jen s platnou vstupenkou. Pokladny HaP vydají každému návštěvníkovi vstupenku s označením data platnosti a rozsahu oprávnění ke vstupu. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých prostorách omezen. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků HaP.
2. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč. Případné placení fakturou řeší ekonomické oddělení HaP.
3. Před vstupem do prostor Planetária Praha je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm, např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla včetně dětských nosítek, nošená na zádech, svrchní oděv (kabáty, pláště apod.).
4. Do prostor HaP je zakázán vstup s jízdními koly, koloběžkami atd. Dětské kočárky je možné parkovat uvnitř objektů po dohodě s pracovníky HaP.
5. Do prostor je zakázán vstup se zbraní, dále je zakázáno vpouštět jakákoliv zvířata s výjimkou vodícího psa pro nevidomé (tento případ je nutné předem dohodnout).
6. Prostory jsou přístupné dle vyvěšené otevírací doby.
7. Prodej vstupenek je zahájen s otevřením výstavních prostor, končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby.
8. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky dozoru 10 minut před skončením návštěvní doby. Po této výzvě jsou návštěvníci povinni opustit prostory HaP se skončením návštěvní doby.
9. Návštěvníci jsou povinni zachovávat při prohlídce expozic a výstav maximální opatrnost, dotýkat se smí jen exponátů, mobiliáře a přístrojů , které jsou k tomu výslovně určeny a takto označeny.
10. V prostorách HaP lze fotografovat a filmovat pro soukromé účely, s výjimkou případů promítacích sálů při projekcích. Komerční využití získaného materiálu je možné pouze s písemným souhlasem ředitele HaP
11. V prostorách HaP platí přísný zákaz používání mobilních telefonů.
12. V prostorách HaP platí přísný zákaz kouření a dále je zakázána konzumace jídel a pití mimo prostory k tomu určené.
13. Osoby, které svým chováním mohou poškodit vystavené předměty nebo ohrozit bezpečnost návštěvníků (pod vlivem alkoholu, návykových látek, znečištěné apod.), nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
14. Způsobíli návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu, nebo jinou nepřiměřenou činností škodu HaP, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka bude vyžádána asistence Policie ČR (§ 13, zákona č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady se určí podle příslušných předpisů .
15. Stížnosti mohou návštěvníci uplatňovat bezprostředně u vedoucích pracovníků HaP nebo na ředitelství HaP, Královská obora 233, 170 21 Praha 7.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1.1.2005

V Praze

Ing. Marcel Grün
ředitel HaP