Veřejné zakázky malého rozsahu

zadávané Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy p.o. podle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění

***********************************************************
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:
„Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy“

Lhůta pro podání nabídek končí 27. 12. 2017 v 11 hodin.

Zpracování projektové dokumentace pro
„Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty HaP“
Podklady:
Výzva k podání nabídky.pdf
P1_Technická specifikace.docx
P2_Krycí list nabídky.doc
P3_Vzor ČP pro splnění základní způsobilosti.rtf
P4_Seznam poddodavatelů.doc
Vysvětlení výzvy k podání nabídky.pdf

***********************************************************
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:
Zpracování projektové dokumentace pro „Rozšíření výstavního prostoru v Planetáriu“

Lhůta pro podání nabídek končí 15. 9. 2017 v 10 hodin.

Zpracování projektové dokumentace pro
„Rozšíření výstavního prostoru v Planetáriu“
Podklady:
Výzva k podání nabídky.pdf
P1_Krycí list nabídky.doc
P2_Vzor ČP pro splnění základní způsobilosti.rtf
P3_Závazný návrh smlouvy o dílo.doc
P4_Plánek prostor.pdf
P5_Seznam poddodavatelů.doc

***********************************************************
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem:
Stavební úpravy prostor Štefánikovy hvězdárny – „Kavárna u Keplera“.

se ke dni 16.8.2017 RUŠÍ
Oznámení o rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
je k dispozici na vyžádání u zadavatele
na adrese: Planetárium Praha, Královská obora 233, 170 21 Praha 7.

***********************************************************

Nově zadávané veřejné zakázky najdete na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/hvezdarna-a-planetarium-hlavniho-mesta-prahy

***********************************************************

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je:

* Veřejná zakázka na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit 2 mil. Kč bez DPH.

* Veřejná zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit 6 mil. Kč bez DPH.

V těchto případech je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku na základě výzvy třem až pěti dodavatelům k předložení cenové nabídky, pokud tyto cenové nabídky nemá k dispozici.