Na veverčí stezce
podrobný obsah pořadu

 • Popis města jako kombinace zastavěných a zelených ploch.
 • Historický vývoj a osidlování Prahy. Vliv člověka i přírodních živlů (povodeň) na přírodu ve městě.
 • Charakteristika parku, nalezení parku v okolí bydliště nebo školy dětí, největší park v Praze.
 • Obyvatelé městských ulic – rorýs, ježek, potkan, vrabec, kos, kachna, racek (z pohledu jak dlouho doprovází člověka ve městě)
 • Dřeviny pražských parků – lípa, dub, platan, líska (rozlišení stromů a keřů)
 • Obyvatelé městských parků – veverka, plšík, netopýr, holub, červenka (zimní spánek zvířat)
 • Co je chráněné území, charakteristika, způsob ochrany. Typy 88 chráněných území v Praze.
 • Vybrané typy chráněných území a jejich typičtí obyvatelé – lesy, vodní plochy a potoky, teplomilná skalní společenstva
 • Lesní plochy
     – rozlišení listnatých a jehličnatých dřevin
     – liška, srnec, divoké prase, zmije, datel, poštolka, puštík

 • Teplomilná skalní společenstva
     – otakárek, ještěrka
     – skalní stěny zaříznutého koryta Vltavy

 • Vodní plochy
     – význam vodních ploch, vlhké louky, meandry potoků, slepá ramena řek
     – vodní ptáci (labuť, racek, kachna, lyska), užovka, mlok, potápník

 •